Skip to main content

Po zakończonym montażu instalacji i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, należy zgłosić instalację do zakładu energetycznego w celu jej przyłączenia do sieci.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis kroków, jakie trzeba podjąć w celu uruchomienia instalacji.

Przyłączenie instalacji do sieci energetycznej

Po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, zleceniobiorca powinien w imieniu Twojej firmy złożyć wniosek o przyłączenie instalacji do sieci energetycznej i montaż licznika dwukierunkowego. W ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku zakład energetyczny ma obowiązek skontaktować się z Tobą i ustalić termin montażu licznika dwukierunkowego.

Przyznanie certyfikatu i montaż licznika dwukierunkowego

Po dokonaniu przyłączenia instalacji do sieci, zakład energetyczny przyzna certyfikat, który zawiera szczegółowe instrukcje dalszego działania oraz dane i parametry instalacji.

Aktualizacja umowy kompleksowej z zakładem energetycznym

Umowa kompleksowa umożliwia podpisanie jednej umowy, za sprzedaż i za dystrybucję prądu jednocześnie. Nie ma potrzeby podpisywania oddzielnej umowy dystrybucyjnej, gdyż jedna wspólna umowa łączy sprzedaż i dystrybucję.

Jeśli jesteś prosumentem: W przypadku gdy jesteś prosumentem, operator powinien przesłać informację dotyczącą konieczności aktualizacji umowy kompleksowej. Pismo to zawiera zwykle dostępne dane kontaktowe, za pośrednictwem których można dokonać aktualizacji umowy kompleksowej: numery telefonów, adres email oraz adres fizyczny operatora.

Jeśli nie jesteś prosumentem:W przypadku gdy nie jesteś prosumentem, wówczas po uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej stajesz się małym wytwórcą energii. Powoduje to, że ze swoim dostawcą energii (spółka obrotu, z którą masz podpisaną umowę na sprzedaż energii) lub innym dostawcą energii możesz zawrzeć umową na odkup nadwyżek energii wygenerowanych przez instalację fotowotaiczną.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji umowy kompleksowej u poszczególnych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce znajdują się najczęściej na stronach internetowych operatorów.

admin

Author admin

More posts by admin