Skip to main content

Każdy przedsiębiorca, który myśli o odnawialnych źródłach energii w firmie, zastanawia się nad efektywnością ekonomiczną takiego rozwiązania. Nie jest tajemnicą, że jest to dosyć duża inwestycja, która dodatkowo rozciąga się w czasie. Przeprowadzenie analizy dotyczącej rentowności jest dobrym posunięciem – pod warunkiem, że pod uwagę zostaną wzięte wszystkie czynniki, które na nią wpływają. Ponadto kluczem do sukcesu jest poprawnie wykonany projekt techniczny. Przed przystąpieniem do pracy, zobacz, jak określić koszt fotowoltaiki dla firmy.

Czynniki wpływające na koszt energii elektrycznej produkowanej z paneli fotowoltaicznych

Przedsiębiorca, który chce rozpocząć produkcję własnej energii elektrycznej, aby obniżyć opłaty za jej zużycie, powinien wiedzieć, że cena podawana przez dystrybutora instalacji fotowoltaicznych nie zawsze jest ostateczna. Na całą inwestycję składa się jeszcze szereg innych kosztów, które są nieuniknione. Świadomość ich istnienia pozwala inaczej spojrzeć na opłacalność zakupu paneli oraz lepiej zaplanować modernizacje.

Efektywność instalacji fotowoltaicznej zależy od:

 • parametrów technicznych instalacji fotowoltaicznej,
 • warunków indywidualnych dotyczących produkcji energii elektrycznej,
 • kosztów napraw i serwisów modułów fotowoltaicznych,
 • formy finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii,
 • korzyści płynących z zainstalowania ogniw fotowoltaicznych w firmie.

Biznes jest nieodłącznie związany z analizą zysków i strat. Każda inwestycja – nawet ta dotycząca odnawialnych źródeł energii – musi być rozpatrzona pod każdym kątem. Jak widać, jest wiele składowych wpływających na ostateczny koszt instalacji. Poniżej omawiamy je nieco szerzej, aby pokazać, dlaczego ich pominięcie zaburza całą analizę rentowności instalacji fotowoltaicznej.

Przy analizie ekonomicznej instalacji fotowoltaicznej trzeba wziąć pod uwagę koszty i zyski płynące z inwestycji

Poprawność projektu technicznego kluczem do sukcesu

Pierwszym krokiem w produkcji własnej energii elektrycznej jest konsultacja ze specjalistą reprezentującym wybraną przez siebie firmę fotowoltaiczną. W jej trakcie omawiane są możliwości, zalecane rozwiązania oraz udzielane niezbędne informacje techniczne w zakresie doboru, wdrożenia i obsługi modułów fotowoltaicznych. Ponadto konieczne jest przygotowanie projektu technicznego.

Aby projekt techniczny był poprawny, pod uwagę muszą zostać wzięte:

 • parametry techniczne ogniw fotowoltaicznych,
 • warunki indywidualne firmy, która zamierza korzystać z odnawialnych źródeł energii elektrycznej – nośnoś dachu i zużycie energii.

Projektem technicznym instalacji fotowoltaicznych w firmie musi zająć się doświadczony projektant. Tak naprawdę od niego zależy to, czy cała późniejsza analiza ekonomiczna zostanie wykonana rzetelnie. Źle zaprojektowana instalacja, nieprawidłowo dobrane moduły, złej jakości ogniwa fotowoltaiczne, niedopasowane sterowanie modułami, nieuwzględnienie indywidualnych warunków mają ogromny wpływ na produkcję własnej energii elektrycznej oraz korzyści i straty, które z tego wynikają.

Warto dodać, że każdy projekt techniczny musi być opracowany indywidualnie. Nie jest możliwe skorzystanie z gotowych projektów. Żaden z nich nie sprawdzi się w więcej niż jednej firmie – oczywiście, jeżeli przedsiębiorca chce uzyskać maksymalną wydajność energii ze źródeł odnawialnych i czerpać jak najwięcej korzyści, które płyną z jej produkcji.

Najważniejsze parametry techniczne paneli fotowoltaicznych

Producenci modułów fotowoltaicznych udostępniają sprzęt różnej jakości, który różni się między sobą parametrami technicznymi. Nie wszystkie ogniwa lub moduły sterujące sprawdzą się w każdej firmie. Ważne jest ich umiejętne dostosowanie do indywidualnych warunków.

Najważniejsze parametry techniczne modułów PV, które trzeba wziąć pod uwagę to:

 • faktyczna produktywność instalacji fotowoltaicznej,
 • degradacja modułów PV,
 • technologia sterowania pracą paneli fotowoltaicznych.

Uwzględnić należy również konieczność zainstalowania i rodzaj konstrukcji wsporczej.

Parametry techniczne paneli słonecznych mają istotny wpływ na rentowność instalacji

Faktyczna produktywność instalacji

Warto pamiętać, że wydajność instalacji elektrycznej deklarowana przez producenta modułów PV, niekoniecznie ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Nie oznacza to próby oszustwa. Faktyczna produktywność jest po prostu mocno skorelowana z indywidualnymi uwarunkowaniami, które zostaną omówione szerzej w dalszej części artykułu.

Każda instalacja fotowoltaiczna przekształca otrzymaną energię słoneczną w energię elektryczną. Ważne jest, aby procent ten był możliwie jak najwyższy. Jest on określany w specyfikacji modułów PV określeniem “sprawność”. Obliczając wydajność instalacji, projektant powinien wziąć pod uwagę także moc znamionową, w której uwzględnia się powierzchnię, wymiary, ale też liczbę modułów.

Produktywność instalacji fotowoltaicznej jest wyrażana w kWh/kWp.

Faktyczna produktywność modułów fotowoltaicznych jest ściśle skorelowana z indywidualnymi warunkami przedsiębiorstwa

Degradacja modułów paneli fotowoltaicznych

Wielu przedsiębiorców zapomina, że panele fotowoltaiczne zużywają się. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ degradacja ma istotny wpływ na ich wydajność. Co za tym idzie, w analizie ekonomicznej trzeba wziąć pod uwagę, że będzie się ona zmniejszać, tym samym korzyści nie będą takie same przez 25 lat, na które jest przewidziana instalacja fotowoltaiczna.

Instalacja fotowoltaiczna obniża swoją moc już w pierwszym roku użytkowania. Spadek wynosi wówczas 2–3%. W kolejnych latach utrzymuje się on już na niższym poziomie. Szacuje się, że jest to pół procenta w ciągu każdych 12 miesięcy. Większość producentów modułów PV zapewnia, że po 25–30 latach moc wynosi ok. 80% wartości początkowej.

Przedsiębiorca, który poważnie myśli o wykorzystywaniu energii słonecznej, powinien zachować czujność przy tym czynniku. Sporo firm, które oferuje rozwiązania z zakresu fotowoltaiki, pomija ten aspekt przy określaniu kosztów i zysków. Dla wielu jest to później niemiłe zaskoczenie, gdy okazuje się, że rentowność modułów fotowoltaicznych jest niższa, niż początkowo zakładano.

Panele fotowoltaiczne ulegają degradacji, a ich wydajność po 25 latach to 80% początkowej mocy

Sterowanie modułami

Instalacja fotowoltaiczna wymaga modułu sterującego. Zastosować można inwerter, mikroinwerter lub optymalizator. Oczywiście to, który z nich zostanie wybrany w danym przypadku, zależy od kilku czynników. Rodzaj ma znaczenie dla analizy ekonomicznej. Jednak tutaj lepiej skupić się na innym aspekcie, który jest często pomijany. Zdarza się nawet, że przedsiębiorcy rozważający moduły fotowoltaiczne w swojej firmie, nie są o nim w ogóle informowani i dowiadują się dopiero po paru latach.

Mianowicie chodzi o konieczność wymiany modułu sterującego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, które w ogólnym rozrachunku mają wpływ na rentowność instalacji fotowoltaicznej z punktu widzenia firmy. Producenci inwerterów, mikroinwerterów lub optymalizatorów określają żywotność każdego z nich. Zwykle jest to około 10–12 lat. Oznacza to, że wymiana tego modułu w całym cyklu życia instalacji będzie miała miejsce przynajmniej raz.

Warunki indywidualne

Pod tym hasłem kryją się wszystkie uwarunkowania ze strony lokalizacji, terenu oraz budynku, na którym zostanie umieszczona instalacja fotowoltaiczna. Dlaczego jest to ważne? Nawet najlepsze moduły nie są w stanie wyprodukować maksymalnej ilości energii elektrycznej, jeżeli zostaną zainstalowane przypadkowo, czyli bez uwzględnienia indywidualnych warunków. Wydajność tych samych ogniw w różnych lokalizacjach i przy innych uwarunkowaniach może się różnić nawet o 10%. Żadna firma, która inwestuje w panele fotowoltaiczne, nie może pozwolić sobie na tak dużą stratę. Za tym wszystkim stoją niemałe pieniądze.

Na początek należy dokładnie zmierzyć dostępność przestrzeni, która może zostać wykorzystana na montaż instalacji fotowoltaicznej. Niekiedy zdarza się, że jest jej za mało, aby pokryć własne potrzeby firmy. W takiej sytuacji dąży się do maksymalizacji produkcji energii elektrycznej poprzez odpowiednie dobranie innych parametrów paneli fotowoltaicznych.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest kąt nachylenia dachu. To też od tego zależy ilość promieniowania słonecznego, która będzie każdego dnia docierać do paneli fotowoltaicznych. Warto pamiętać, że w sytuacji, w której parametr ten jest nieodpowiedni lub dach jest całkowicie płaski, stosuje się specjalne konstrukcje wsporcze. Kąt nachylenia jest ważny nie tylko z punktu widzenia promieniowania słonecznego, ale także silnych wiatrów, które okresowo zdarzają się na terenie Polski.

Kąt nachylenia dachu, orientacja budynku, szerokość geograficzna są istotnymi elementami planu technicznego instalacji

Pozostając w temacie dachu, ważny jest także materiał, który został użyty do pokrycia jego powierzchni. Wydaje się, że nie jest to istotny czynnik. Ma on jednak wpływ na rodzaj konstrukcji wsporczej, a tym samym koszty, które wiążą się z jej produkcją.

Uwarunkowania indywidualne obejmują także orientację budynku, czyli to, w jakim kierunku świata jest on obrócony. Najlepsza sytuacja jest wówczas, gdy jest on skierowany na południe, co wiąże się z dużą ilością promieniowania słonecznego. Istotna jest również lokalizacja firmy – to, jak wydajne są instalacje fotowoltaiczne, zależy od szerokości geograficznej.

Zacienienie

Analizując indywidualne warunki, nie można pominąć zacienienia. Powodować je mogą elementy obecne na dachu (anteny, kominy, elementy konstrukcji), ale także budynki lub instalacje znajdujące się w pobliżu. Warto pamiętać, że również rozplanowanie poszczególnych modułów fotowoltaicznych powinno uwzględniać to, że mogą się one nawzajem zacieniać.

Zapotrzebowanie firmy na energię elektryczną

W takim przypadku uwzględnia się, ile energii elektrycznej zużywa dane przedsiębiorstwo w określonym czasie i w jakim stopniu można to zapotrzebowanie pokryć przy pomocy modułów fotowoltaicznych i wykorzystaniu energii słonecznej. Wpływ na to ma głównie ilość urządzeń, które muszą być podłączone do prądu. Zwykle bilans ten wychodzi na plus, niemniej jednak konieczna jest dokładna analiza.

Parametry techniczne modułów fotowoltaicznych zmieniają się, co należy uwzględnić w analizie ekonomicznej

Przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, że instalacja fotowoltaiczna działa nawet ponad 25 lat. Na przestrzeni tego czasu zmieniają się jej parametry, co jest naturalne i związane z eksploatacją. Tym samym trzeba uwzględnić w analizie ekonomicznej nieunikniony spadek faktycznej produktywności i konieczność wymiany poszczególnych elementów instalacji. Z tym wiąże się kolejny czynnik, który należy brać pod uwagę przy określaniu rentowności – koszty napraw, przeglądów i serwisu, któremu muszą być poddawane panele fotowoltaiczne.

Koszty napraw i serwisu ogniw fotowoltaicznych

Jest to coś, czego tak naprawdę nie można pominąć i zawsze trzeba zakładać ten “gorszy” scenariusz. To znaczy, że należy mieć świadomość tego, że awarie mogą się przytrafić i często są one zależne od czynników, na które nie ma wpływu. Wiążą się z nimi pewne koszty, które trzeba wziąć pod uwagę przy dokonywaniu analizy ekonomicznej. Zawsze lepiej wyjść na “plus”, ponieważ żadne usterki ostatecznie nie będą miały miejsca, niż na “minus” z powodu zakładania tylko szczęśliwego scenariusza.

Warto pamiętać, że przy instalacji fotowoltaicznej zawsze pojawiają się dodatkowe koszty, jednak nie zawsze są one uwzględniane przez dystrybutorów. Świadomość, że one istnieją pozwala na dokonanie dokładniejszej analizy ekonomicznej.

Przy dokonywaniu analizy opłacalności modułów PV trzeba uwzględnić:

Koszty i konsekwencje awarii

Jak wcześniej wspomniano, awarie instalacji fotowoltaicznej zawsze mogą wystąpić i często są one zależne od czynników, na które nie ma wpływu. Są z nimi związane koszty przestoju w produkcji prądu – przecież większość urządzeń w firmie musi w tym czasie pracować. Żaden przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na przestój, ponieważ za tym idą pieniądze.

W przypadku awarii instalacji, które zdarzają się sporadycznie, zwykle nie ma przełożenia na całą rentowność inwestycji. Dzieje się tak ze względu na to, że w ciągu tych 25 czy nawet 30 lat koszty wynikające z przestoju w produkcji prądu są znikome. Gorzej jest w przypadku częstych usterek ogniw fotowoltaicznych. W takim przypadku założenia ekonomiczne obrane na początku nie będą miały przełożenia w rzeczywistości.

W jaki sposób można zabezpieczyć się przed awarią ogniw? Jest kilka aspektów, które może przyczynić się do obniżenia kosztów z nimi związanych. Należy:

 • wybierać panele fotowoltaiczne z klasyfikacji Tier 1 (znanych i doświadczonych producentów modułów),
 • wybierać oferty z długa gwarancją producenta i dystrybutora fotowoltaiki,
 • regularnie sprawdzać sprawność instalacji,
 • aktywnie monitorować moduły fotowoltaiczne.

Trzeba jednak mieć świadomość, że nawet po spełnieniu wszystkich powyższych warunków może dojść do awarii, obniżenia mocy paneli i przerwania produkcji prądu.

Awarie paneli słonecznych i koszty przestoju w produkcji prądu zaliczane są do tzw. kosztów ukrytych

Egzekwowanie gwarancji

Fotowoltaika jest dziedziną, która dopiero zaczyna się rozwijać w Polsce. Wciąż powstają nowe firmy, które zajmują się dystrybucją lub produkcją paneli. Z jednej strony jest to korzystne, ponieważ wysoka konkurencja przekłada się zwykle na atrakcyjne oferty dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Z drugiej – niesie za sobą pewne zagrożenie, o czym warto pamiętać z punktu widzenia gwarancji.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej gwarancja producenta (a czasami też dystrybutora – dodatkowa) są zawsze udzielane. Okres ten jest różny, jednak najczęściej zdarza się, że panele są chronione przez ponad 10 lat. Jest to dużo czasu z punktu widzenia biznesu. Może być tak, że niektóre firmy z branży fotowoltaicznej nie utrzymają się na rynku. Mowa tu zarówno o dystrybutorach, jak i dostawcach modułów.

Co w takiej sytuacji? Przedsiębiorca, który chce produkować własną energię elektryczną, powinien zachować dużą ostrożność przy wyborze firmy z branży fotowoltaicznej. Wybrać należy przede wszystkim tę, która istnieje na rynku od pewnego czasu i korzysta z usług globalnych dostawców paneli i innych modułów, ma jasno sprecyzowane warunki gwarancji w umowie i doświadczenie w realizacji instalacji dla firm. Tylko przy takim zabezpieczeniu ryzyko utraty gwarancji z powodu tego, że nie ma od kogo jej egzekwować, jest niskie.

Serwisy i przeglądy instalacji

Instalacja fotowoltaiczna wymaga regularnych przeglądów oraz serwisowania. Tylko dzięki nim przedsiębiorca może mieć pewność, że działają one poprawnie i zachowana jest ich sprawność i optymalna wydajność, a tym samym zostaną osiągnięte planowane korzyści z tytułu produkcji własnej energii elektrycznej.

Instalacje fotowoltaiczne muszą być przeglądane średnio co 3 lata (pod warunkiem, że wcześniej nie dochodziło do żadnych awarii lub nieprawidłowości). Każdy taki przegląd oznacza koszty, których wielu dystrybutorów nie uwzględnia w początkowych analizach. W całym cyklu życia instalacji generuje to zauważalne koszty, które mają istotny wpływ na rentowność inwestycji.

Czy można zrezygnować z serwisowania i przeglądów ogniw? Teoretycznie tak, ale niesie to za sobą wiele zagrożeń. Ponadto warto mieć na uwadze, że instalacja fotowoltaiczna, która nie była serwisowana może stracić gwarancję lub ubezpieczenie, co z pewnością wygeneruje wyższe koszty. Zamiast unikać regularnych przeglądów, lepiej jest od razu uwzględnić je w analizie ekonomicznej i być na nie przygotowanym finansowo lub wybrać dostawcę, który takie przeglądy wykonuje w cenie sprzedaży i montażu PV.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Wiele awarii i uszkodzeń powstaje na skutek nieszczęśliwego wypadku. Zwłaszcza, że instalacja fotowoltaiczna jest umieszczona na zewnątrz budynku, na dachu. Zatem jest ona przez cały czas narażona na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (W Polsce są 4 pory roku, występują burze, opady śniegu i gradu, mrozy, silne wiatry). Ponadto moduły fotowoltaiczne mogą zostać intencjonalnie zniszczone przez osoby trzecie lub dochodzi do ich kradzieży – często nie udaje się wykryć sprawcy lub trwa to bardzo długo.

Czy można w jakiś sposób zabezpieczyć moduły fotowoltaiczne? Tak. Rozwiązaniem jest wykupienie ubezpieczenia instalacji. Jest to dość kosztowna inwestycja. Szacunkowo polisa generuje koszty w wysokości kilkuset złotych rocznie. W ciągu 25–30 lat wychodzi pokaźna suma. Jednak trzeba rozważyć przede wszystkim korzyści, które z tego wynikają. Przeglądając oferty zwróćmy uwagę czy dostawca zapewnia ubezpieczenie paneli w cenie.

Instalacja fotowoltaiczna, która wymaga naprawy na skutek usterki nieobjętej gwarancją producenta, generuje wysokie koszty. W zależności od rodzaju i rozległości uszkodzeń może to być nawet kilkanaście tysięcy złotych. Rzadko taka suma jest uwzględniana przy określaniu rentowności instalacji na samym początku inwestycji. Konieczność wydania takich pieniędzy może spowodować, że panele przestają być całkowicie opłacalne.

Przedsiębiorca, który wykupił ubezpieczenie instalacji, nie musi martwić się o dodatkowe koszty, gdy dojdzie do uszkodzenia paneli na skutek działania czynników zewnętrznych. W takich sytuacjach te kilkaset złotych rocznie wydaje się być niewielką i niezwykle opłacalną inwestycją.

W większości przypadków ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych nie jest brane pod uwagę przez dystrybutorów przy określaniu kosztów inwestycji. Zdarza się jednak, że jest ono uwzględnione. Najczęściej ma to miejsce przy abonamentowej formie finansowania instalacji fotowoltaicznych.

Ubezpieczenie ogniw fotowoltaicznych to zabezpieczenie finansów na wypadek nieumyślnego uszkodzenia paneli fotowoltaicznych

Trzeba mieć na uwadze, że instalacje fotowoltaiczne “żyją” nawet 25–30 lat. Cena podawana przez dystrybutora nigdy nie jest ostateczna, ponieważ w większości przypadków nie uwzględnia kosztów ukrytych, które w całym okresie użytkowania modułów fotowoltaicznych z pewnością się pojawią. Warto pamiętać, że mogą one obniżyć rentowność korzystania z odnawialnych źródeł energii w firmie.

Formy finansowania inwestycji

Panele fotowoltaiczne w firmie to inwestycja, która może być finansowana na wiele sposobów. Ma to swoje zalety, ponieważ przedsiębiorca ma prawo wyboru metody, która najbardziej mu odpowiada ze względów ekonomicznych i jest najbardziej opłacalna z punktu widzenia jego biznesu. Niestety, wiele z nich wymaga włożenia dużej gotówki na starcie lub wiąże się z koniecznością wzięcia kredytu. To właśnie z tego powodu jeszcze nie każde przedsiębiorstwo decyduje się na montaż ogniw fotowoltaicznych – zwłaszcza że zwrot inwestycji jest mocno rozciągnięty w czasie. Jednak fotowoltaika w Polsce prężnie się rozwija, a za tym idą nowe możliwości finansowania instalacji.

Kapitał własny/udział własny w inwestycji

Przedsiębiorca, który decyduje się na panele słoneczne, może zainwestować kapitał własny firmy. Oznacza to, że ponosi wysoki koszt na samym początku. Ma jednak szansę na całkowity zwrot inwestycji po kilku latach, a nawet zysk – jeżeli istnieją ku temu warunki, a projekt techniczny modułów fotowoltaicznych został wykonany rzetelnie i prawidłowo.

Inwestycja ta jest jednak bardzo duża i mało która firma może sobie na nią pozwolić. Warto pamiętać, że kapitał zostaje w tym przypadku zamrożony na długi czas i tak naprawdę nie ma 100% gwarancji na jego zwrot. Udział własny w inwestycji jest dobrym rozwiązaniem przede wszystkim dla tych przedsiębiorstw, które generują duże zyski.

Finansowanie zewnętrzne

Dla firm, które nie mają kapitału własnego, a chcą zainwestować w panele fotowoltaiczne istnieje możliwość finansowania zewnętrznego. Oznacza to konieczność zaciągnięcia kredytu lub podpisania umowy leasingowej. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość pozyskania pieniędzy w szybki i właściwie bezproblemowy sposób. Jednak przedsiębiorcy, którzy finansują instalacje w taki sposób, muszą liczyć się z dodatkowymi aspektami takiej decyzji, które mają wpływ na określenie kosztu instalacji fotowoltaicznej w firmie.

Po pierwsze: finansowanie zewnętrzne modułów fotowoltaicznych wiąże się z koniecznością wpłaty wkładu własnego. Jego wysokość zależy od oferty, warunków i wysokości kredytu. Może się zdarzyć, że bank zażąda nawet 40% wysokości inwestycji w panele.

Po drugie: kredyt lub leasing oznaczają dodatkowe koszty. Są one związane z oprocentowaniem finansowania. Oznacza to, że przedsiębiorca nigdy nie zwraca do banku takiej samej kwoty, którą pożyczył. Zawsze jest ona wyższa. Zawsze też musi zostać uwzględniona w analizie ekonomicznej.

Istnieją różne formy finansowania ogniw fotowoltaicznych. One również przekładają się na rentowność instalacji

Model abonamentowy

Przy inwestowaniu w panele fotowoltaiczne dla firmy korzystną opcją może być model abonamentowy. W takim przypadku przedsiębiorca nie musi inwestować swojego kapitału. Nie ponosi też żadnych kosztów związanych z oprocentowaniem kredytu. Na takie rozwiązanie decydują się głównie mniejsze przedsiębiorstwa. Jednak nie brakuje również dużych firm, dla których ten sposób jest atrakcyjny i opłacalny w dłuższej perspektywie czasu.

Na czym polega model abonamentowy w odniesieniu do modułów fotowoltaicznych? Warunki są bardzo proste i jasne dla obu stron. Przedsiębiorca podpisuje umowę z dostawcą fotowoltaiki na określony czas. Nie ponosi przy tym żadnych kosztów wstępnych (m.in. montażu instalacji czy wkładu własnego). Inwestycja spłacana jest w formie comiesięcznych opłat za możliwość korzystania z paneli fotowoltaicznych. Są one stałe i niezależne od WIBOR.

Zmienny vs stały koszt finansowania

Zmienny koszt finansowania paneli słonecznych jest w dużej mierze zależny od WIBOR. Jest to referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek, która obowiązuje na polskim rynku międzybankowym. Jest to średnia ze wszystkich największych banków w kraju. Jest to istotny parametr, na który zawsze zwraca się uwagę podczas udzielania kredytów.

Obecnie WIBOR utrzymuje się na dość niskim poziomie. Warto jednak pamiętać, że inwestycja w panele fotowoltaiczne rozciąga się na ponad 20 lat. W tym czasie oprocentowanie może się zmienić. Co jest wysoce prawdopodobne, jeżeli weźmie się pod uwagę ostatnie wydarzenia na świecie i wzrost inflacji. Przy zmiennym koszcie finansowania tak naprawdę trudno jest wykonać rzetelną analizę ekonomiczną i określić rentowność paneli fotowoltaicznych.

Model abonamentowy zapewnia stały koszt finansowania paneli fotowoltaicznych, dzięki czemu przewidywania dotyczące rentowności instalacji są dużo bardziej wiarygodne. Ponadto przedsiębiorca nie musi inwestować własnego kapitału ani jego części.

osd-jak-przylaczyc-instalacje-do-sieci

Panele fotowoltaiczne finansowane na zasadzie abonamentu nie generują dodatkowych kosztów z tym związanych

O czym pamiętać kalkulując korzyści z posiadania instalacji fotowoltaicznej przez firmę?

Po rozważeniu wszystkich kosztów, które trzeba wziąć pod uwagę przy określaniu rentowności instalacji fotowoltaicznej, przychodzi czas na nieco przyjemniejszą część – równie istotną. Mowa o analizie zysków i korzyści, które wynikają z korzystania z alternatywnych źródeł energii.

Czynniki, które są brane pod uwagę przy przewidywaniach dotyczących korzyści związanych z używaniem modułów fotowoltaicznych w firmie to:

Cena energii i jej wzrost

Każde przedsiębiorstwo, które decyduje się na rozwiązania fotowoltaiczne w firmie, może liczyć na zmniejszenie opłat za pobieraną energię z sieci. W związku z własną produkcją nie jest konieczne kupowanie prądu, ponieważ jest on wytwarzany we własnym zakresie. Nie oznacza to jednak, że koszty są zerowe. Dostawca energii nadal pobiera pewne opłaty. Ich wysokość zostaje jednak stanowczo obniżona, ponieważ wiele z nich ma ścisły związek z ilością pobranej energii w miesiącu lub roku rozliczeniowym.

Opłaty dystrybucyjne i inne zmienne ceny energii

Przedsiębiorstwo energetyczne nie tylko sprzedaje energię, ale także pobiera opłatę za jej dystrybucję. Dokładnie jest to rozpisane w rachunku za prąd. Na wysokość ponoszonych kosztów składają się:

 • składnik zmienny stawki sieciowej zależny od ilości pobranej energii,
 • stawka jakościowa zależna od ilości pobranej energii,
 • składnik stały stawki sieciowej niemający związku z ilością pobranej energii,
 • opłata OZE związana ze wsparciem odnawialnych źródeł energii (zależy od ilości zużytego prądu),
 • opłata kogeneracyjna związana z zapewnieniem dostępności do sieci (zależy od ilości zużytego prądu),
 • opłata mocowa uzależniona od rocznego zużycia prądu,
 • stawka opłaty abonamentowej związana z kosztami odczytów wskazań układów.

Maksymalizacja produkcji energii na potrzeby własne

Każde przedsiębiorstwo ma własne potrzeby, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w energię elektryczną. Dużo zależy od specyfiki branży, ilości urządzeń zasilanych na prąd, dni pracy itp. Przy określaniu rentowności instalacji fotowoltaicznej potrzebne są zatem dokładne analizy faktur za energię elektryczną.

Dobrze wykonany projekt techniczny, dopasowanie odpowiedniej mocy i parametrów technicznych paneli fotowoltaicznej pozwalają na maksymalizacji produkcji prądu na potrzeby własne. Oznacza to, że dzięki instalacji firma nie musi pobierać energii elektrycznej z sieci.  Pozwala to na znaczne obniżenie rachunków, a tym samym zmniejszenie kosztów stałych.

Korzyści z energii oddanej do sieci

Wyprodukowanie nadmiaru energii elektrycznej z paneli słonecznych daje możliwości odniesienia korzyści z tego tytułu. Firma ma prawo odsprzedaży prądu do przedsiębiorstwa energetycznego. Najczęściej odbywa się to na zasadach prosumenckich. Jest to opłacalne szczególnie wtedy, gdy nadwyżka utrzymuje się na poziomie wyższym niż 10%. Możliwość oddania energii ma duże znaczenie dla rentowności instalacji fotowoltaicznej.

W normalnych warunkach większość przedsiębiorstw produkuje prąd wyłącznie na potrzeby własne. Zwykle na to zużywane jest nawet 98% energii. Wówczas nie ma sensu rozważać odsprzedaży tej energii. Wiele zależy jednak od profilu firmy i sposobu jej działania. Dlatego korzyści z prądu oddanego do sieci są zawsze rozpatrywane indywidualnie.

Rozliczenie prosumenckie

Producenci własnej energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych mogą odsprzedawać prąd do sieci. Zwykle dzieje się to na zasadach umowy prosumenckiej. Zgodnie z nimi nadmiar wyprodukowanej energii zostaje oddany elektrowni z możliwością jego późniejszego odebrania bez ponoszenia kosztów z tym związanych. Oczywiście z korzyścią dla tej pierwszej (strata energii po stronie przedsiębiorcy w takim układzie wynosi 30%).

Zabezpieczenie przed wzrostem ceny energii

Fotowoltaika w firmie jest dobrym zabezpieczeniem przed wzrostem cen prądu. Dla przedsiębiorstwa, które produkuje własną energię elektryczną, nie mają znaczenia żadne podwyżki. Co więcej, nie trzeba się nimi martwić nawet przez 25 lat. Tym samym, przez cały ten okres, w każdym roku, firma nie musi mieć zapasowego budżetu na ten cel. Zaoszczędzone pieniądze mogą zostać wydane na rozwój lub inne bieżące wydatki.

Trzeba pamiętać, że wzrosty cen energii nie są tylko teoretyczną kwestią. Prąd drożeje z roku na rok. Średnio o 3–4%, co w przypadku przedsiębiorstw ma ogromne znaczenie.

Wykorzystanie energii słonecznej w firmie przynosi wiele korzyści – głównie tych związanych w obniżeniem kosztów

Usługa abonamentu, jako bezpieczna forma inwestycji w energię z promieniowania słonecznego

Każdemu przedsiębiorcy zależy na dużej efektywności instalacji fotowoltaicznej, a tym samym odniesieniu możliwie jak największych korzyści z inwestycji. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie rzetelnej analizy ekonomicznej i określenie rentowności. W przeciwnym razie może okazać się, że korzystanie z odnawialnych źródeł energii generuje koszty niewspółmierne do zysków. Ryzyko takie istnieje przede wszystkim przy finansowaniu zewnętrznym, które zależy w głównej mierze od zmiennego WIBOR.

Z tego powodu wiele firm rozważa model abonamentowy. Korzyści, które z niego wynikają to:

 • gwarancja niezmienności cen,
 • brak kosztów instalacji modułów fotowoltaicznych,
 • brak wkładu własnego w inwestycję,
 • brak oprocentowania i zależności od WIBOR,
 • uwzględnienie w abonamencie dodatkowych opłat (m.in. ubezpieczenia, wymiany sprzętu i regularnych przeglądów instalacji).

Usługa abonamentu w odniesieniu do modułów PV jest bezpieczną formą inwestycji

W Luneos gwarantujemy rzetelną analizę kosztów i korzyści. Uwzględniamy w niej wszystkie najważniejsze czynniki – w tym koszty ukryte. U nas przedsiębiorca może liczyć na pełną obsługę techniczną oraz przedłużoną gwarancję na moduły instalacji fotowoltaicznej.

 

Porozmawiajmy, jak zmniejszyć rachunki w Twojej firmie

admin

Author admin

More posts by admin